Overgang BO naar VO

Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (BOVO)

Om op een zorgvuldige wijze de overstap te kunnen maken naar het Voortgezet Onderwijs hanteren wij de volgende stappen:

1. Oudergesprekken en uitstroom profiel
Tijdens de rapport gesprekken in de groepen wordt u geïnformeerd  over de ontwikkeling van uw kind. Hierbij gebruiken we de grafieken uit het leerlingvolgsysteem. Soms wordt hieraan, in de bovenbouwgroepen, al een uitstroomprofiel gekoppeld. Uiteraard is dit profiel nog geen bindend advies maar een indicatie op basis van de op dat moment bekende gegevens.

2. Afname entreetoets in groep 7 en het drempelonderzoek in groep 8
In groep 7 doen alle leerlingen mee aan de entree toets. In het laatste rapportgesprek in groep 7 wordt een voorlopige schooladvies gegeven n.a.v. de entreetoets en LOVS.
In groep 8 maken alle leerlingen de drempeltoets. De drempeltoets en de entreetoets, laten zien op welke vakgebieden een leerling nog meer kennis moet opdoen. De scores van deze toetsen geven een indicatie welke vorm van Voortgezet Onderwijs voor dat kind geschikt zal zijn. Naar aanleiding van de drempeltoets wordt er bepaald welke kinderen er in aanmerking komen voor de NIO-toets. Dit geldt voor kinderen waarvan verwacht wordt dat zij in aanmerking komen voor Pro/LWOO.

3. Het schooladvies in groep 8
De leerkracht van groep 8 stelt, in samenspraak met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur, het schooladvies op.

4. Adviesgesprekken groep 8
In december vinden de adviesgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders en de leerling het advies te horen van groepsleerkracht(en). In Den Haag is afgesproken, dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor het aannamebeleid van de scholen voor VO. Om tot dit advies te komen wordt gekeken naar de toetsresultaten maar zeker ook naar werkhouding, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling, alsmede de resultaten van het Drempelonderzoek en – in enkele gevallen – het resultaat van de NIO.

5. Traject keuze school VO
Vanaf januari t/m maart organiseren alle VO scholen informatiedagen en avonden. Ouders en leerlingen wordt dringend geadviseerd om hier naar toe te gaan.

6. Overdracht naar VO
Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt een Onderwijskundig Rapport opgesteld. Dit onderwijskundig rapport wordt geschreven voor de nieuwe school van het kind en geeft informatie over de leerprestaties, -vorderingen en de door onze school gehanteerde methodes. Het Onderwijskundig Rapport wordt digitaal gevuld via OnderwijsTransparant en OSO. Ouders zijn inhoudelijk op de hoogte van het OKR en zijn bekend met welke gegevens naar het VO gaan. Indien er verschil van mening is omtrent de inhoud van het OKR, dan hebben de ouders de mogelijkheid een eigen visie op het OKR als bijlage bij te voegen. Een kopie van deze bijlage maakt onderdeel uit van het leerling dossier.

7. Afname eindtoets in groep 8
In april wordt in groep 8 gedurende twee dagen de Iep-eindtoets afgenomen. De toetsresultaten worden opgestuurd en na enkele weken zijn de resultaten bekend. De score geeft een goede indicatie naar welk type school voor Voortgezet Onderwijs de leerling kan gaan.

8. Heroverweging advies
Indien de score op de IEP hoger is dan het advies van de basisschool, zal in overleg met de ouders worden heroverwogen of het advies moet worden bijgesteld. Het uiteindelijk advies van de school is hierin doorslaggevend. Wanneer er sprake is van een bijgesteld advies, dan nemen wij contact op met de VO school voor de plaatsing van uw kind.