Klachten en schorsing

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op school, de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie, die u eventueel kan doorverwijzen naar een andere instantie.
Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Gelet op het beleid van de Landelijke Klachtencommissie primair Onderwijs geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het bestuur.

Het adres van het bestuur is:
Postbus 18546, 2502 EM Den Haag,
Tel: 070 - 3118787

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs is:
Postbus 82 324
2508 EH Den Haag

Bij klachten over seksueel geweld of intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school en/of het bestuur hiervan in kennis te stellen, adres gegevens hierboven! Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, tel. nr. 0900 – 1113111

Schorsing en verwijdering

Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directie (of bestuur) besluiten deze leerling te schorsen dan wel deze leerling van onze school te verwijderen. De beslissing tot schorsing wordt in een gesprek met ouders medegedeeld en schriftelijk bevestigd. Een schorsing duurt nooit langer dan een week. Tijdens deze schorsing wordt de leerling geacht thuis schoolwerk te maken en mag het zich niet in de buurt van de school ophouden. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de directie en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de voorzitter CvB van de SCOH medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Vervolgens beslist het bevoegd gezag (bestuur) binnen 4 weken over het bezwaar, maar zal wel de ouders eerst horen.