Kosten / vrijwillige bijdrage

Wat zijn de kosten voor u als ouder voor een schooljaar gemiddeld per kind:

  • Bijdrage ouderraad € 30,-
  • Schoolreizen ongeveer € 30,-
  • Schoolkamp groep 8 ongeveer € 125,-
  • Overblijfgeld € 200,- per jaar
  • Voorschoolse opvang € 1,- per keer
  • Luizenzak € 5,-
  • Excursies ongeveer € 2,- per keer
  • Peuterspeelzaal is afhankelijk van het inkomen
  • Raak je het rapport kwijt: nieuw rapport € 10,-
  • Per uitdraai rapport € 2,-

Onze bankrekening is NL39ABNA058 06 90 164 t.n.v. Stichting Onderwijs Haaglanden inzake Prinsehaghe

WA-VERZEKERING.

Het komt helaas wel eens voor dat kinderen anderen schade berokkenen; per ongeluk een bril kapot maken, een ruit ingooien, een auto beschadigen of anderszins. We hebben geconstateerd dat veel ouders geen zgn. Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben. Wij adviseren u dit wel te doen.
Ons schoolbestuur heeft via de Besturenraad voor alle kinderen, leerkrachten en vrijwilligers een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Marsh Verzekeringsmakelaars. Op grond van deze verzekeringen zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiele schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt schoolactief betrokkenen dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zondermeer) aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat, vergoed moeten worden. Deze opvatting leeft bij velen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of degene die voor de school optreedt) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid (bijvoorbeeld tijdens gymles en bal tegen een bril). Deze schade zal niet worden vergoed.

Het is verstandig een WA-verzekering af te sluiten

Ten tweede is de school in beginsel niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders/verzorgers (van leerlingen die jonger zijn dan 14 jaar) zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen. Zij zijn dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de schade, die hun kind tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen veroorzaakt.

De school is ook niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van kinderen.

Betaal regelmatig dit voorkomt problemen!
Let op! Niet betalen wordt doorgegeven aan een incasso-bureau en leidt tot hogere kosten!