Ouderbetrokkenheid

Stukje uit je leven

De basisschool is een stukje uit je leven; voor de kinderen en voor u. Gedurende een aantal jaren is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uren toe aan de zorgen van de leerkrachten en ondersteunend personeel. Bij ons op school is dat zelfs meer dan 9000 uur. Dat is een belangrijk deel van het kinderleven en daarom kiest u een basisschool met veel zorg. De schoolgids, die u nu in handen heeft, is bedoeld voor ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten en voor ouders die erover denken hun kind bij ons op school aan te melden. U, als ouder, mag veel van ons verwachten en in deze gids willen wij u vertellen wat u zoal kan verwachten. Wat voor ons het allerbelangrijkste is: uw kind voelt zich veilig en gelukkig op school .

De rol van de school is de afgelopen jaren veranderd; vroeger was de school slechts de plaats waar geleerd werd. De maatschappij verlangt steeds meer van het onderwijs en de school in het bijzonder. Rondom de school worden allerlei extra activiteiten georganiseerd en de school wordt daarmee voor nieuwe uitdagingen geplaatst.
Wij op Prinsehaghe zijn bijzonder gemotiveerd om die uitdagingen op te pakken en zien deze ontwikkelingen als grote en belangrijke kansen!

Samen verantwoordelijk

Onderwijs is in de eerste plaats bedoeld als een plek om te leren. Wij willen kinderen daartoe uitdagen; ze stimuleren en helpen.
Dat doen wij vanuit onze kennis en met onze competenties als leerkracht en dat doen wij samen met u.
De rol van de ouders om tot goede schoolprestaties te komen is enorm!! Is er belangstelling voor datgene waar de kinderen mee bezig zijn? Krijgen ze thuis ondersteuning? Wordt er ‘bewust’ televisie gekeken? Krijgen de kinderen gezonde voeding? Gaan de kinderen op tijd naar bed? Wordt er met de kinderen gesproken? Wordt er aandacht aan de kinderen besteed? Worden ze op jonge leeftijd aan hun lot overgelaten? Wordt er gesproken over wat wel en wat niet mag (waarden en normen)? Is er een vertrouwensrelatie met de school ? Wij zien de ouders als onze educatieve partners en werken vanuit de basisgedachte: het is UW kind dat bij ONS op school zit en dat maakt ons SAMEN verantwoordelijk.

Veilige omgeving

Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet zijn, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Die regel geldt voor allen: voor leerlingen, leerkrachten, de schoolleiding en ouders en bestuur. Je toetst daaraan in de eerste plaats je eigen doen en laten en je kunt er op terugvallen als een ander jou hindert. Alle goede schoolregels zijn terug te voeren op respectvol omgaan met elkaar.
Welke rol proberen wij als school voor onze kinderen en ouders te spelen? In de eerste plaats om er voor te zorgen dat de leerkracht er voor de kinderen is. De vertrouwensband met kinderen is van groot belang.
Wanneer kinderen graag naar school gaan, leren ze graag en zijn de leerprestaties hoger. Dus proberen wij een goede sfeer te realiseren: een gezellig lokaal, moderne leermiddelen, afwisseling in het aanbieden van de leerstof, prestatiegericht werken en leren, met gevoel voor humor en ruimte voor ieders mening en gevoel. Met onze aandacht voor ieder kind en gericht op onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien wij onszelf als een kwalitatief goede school, waarin goede resultaten worden gehaald en de opbrengsten naar tevredenheid en trots zijn. Welbevinden van kinderen en team, verbondenheid met de organisatie en betrokkenheid op elkaar zijn sleutelelementen in de school.

Mooi modern gebouw

Onze school heeft sinds januari 2005 een nieuw gebouw. Het is een mooi modern gebouw geworden.
In januari 2007 hebben we de ‘Scholenbouwprijs 2006’ hiervoor ontvangen.

Onze peuters van de “KLEINE PRINS” zijn ook in ons nieuwe gebouw gehuisvest. Er zijn 2 groepen peuters van elk 15 kinderen.

Klachtenregeling

Soms kan het gebeuren, dat u een klacht heeft die met de school te maken heeft. Is dat het geval ......kijk dan naar het stappenplan...of neem contact op met een van onze contactpersonen, juf Saskia van Wieringen of juf Anneke van Beuningen.