Ons onderwijs

Op Prinsehaghe verzorgen we kwaliteitsonderwijs. Ons onderwijs is gebaseerd op de basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie.

Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen.

Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.

Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

Veilige school

Om tot leren te komen, is het van groot belang dat leerlingen zich veilig weten op school. Onze school doet zijn best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Wij hebben hiervoor een aantal omgangsregels opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de kinderen.
Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is, kunnen de regels bijgesteld worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is, accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken.
In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële zaken in de school hanteren wij daarom duidelijke regels:
1. Er wordt aangifte gedaan bij de politie
2. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of
dat de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden
3. Materiële schade zal worden verhaald

Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Als de agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen spreken we van geweld.